MISIJA

Lopšelis-darželis „Atžalėlė” – tai ikimokyklinė įstaiga, vaikų amžiui ir poreikiams tenkinti pritaikytose patalpose, ugdo Centro mikrorajone gyvenančių ar dirbančių tėvų vaikus nuo 1,5 m. iki 7 m. Šešiose įstaigos grupėse vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Glaudžiai bendradarbiaudama su šeima ir dalyvaudama subalansuotos plėtros ugdymo ikimokyklinėse įstaigose centro veikloje, pažintinę – tiriamąją veiklą sieja su menine, darbine, komunikacine ir psichofizine veikla, siekdama išugdyti savarankiškus, dorus ir pakankamai brandžius mokyklai vaikus.

 

VIZIJA

Lopšelis–darželis ,,Atžalėlė” – demokratiška, lanksti ikimokyklinė ugdymo įstaiga, ugdymo turinio įgyvendinimui sukurtoje ir pritaikytoje, vaiko poreikius ir galimybes atitinkančioje, į ugdymo tikslus orientuotoje, saugioje aplinkoje ugdanti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.

 

UŽDAVINIAI

 

  1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

  2. puoselėti vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines) lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

  3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;

  4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;

  5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;

  6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

  7. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

  8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

  9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti didinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

Informacija atnaujinta: 2018-11-20 11:28:47